ผศ.นอ.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น.
                                                         Asst.Rrof.CAPT.Chaiyo Thammarat R.T.N
                                                                  (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
            รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง                                      รศ.บุญเลิศ สื่อเฉย                                           รศ.สิริวิช ทัดสวน
 Assoc.Prof.Dr.Deacha Puangdownreong         Assoc.Prof.Boonlert Suechoey                        Assoc.Prof.Siriwich Tadsuan


                                                        
             รศ.ประสิทธิ์ สุขเสริม                                   ผศ.ดร.สมเกียรติ เพียงพรานทอง                               ผศ.จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย
      Assoc.Prof.Prasit  Sukserm                 Asst.Prof.Dr.Somkiat Piangprantong            Asst.Prof.Chirasak Sinsukudomchai


                                                        
           ผศ.ชูเกียรติ พงษ์พานิช                                         ผศ.วิชัย  แซ่ลี่                                            ผศ.สาโรจน์  หลั่งน้ำทิพย์
    Asst.Prof.Chukiat Pongparniche                       Asst.Prof.Vichai Saelee                       Asst.Prof.Sarote Hlangnamthip


                                                        
                    ผศ. ชัชชัย อุทัยวศิน                                              ผศ. ประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตน์                               อ.อรรถรตัน์ นาวิกาวตาร
    Asst.Prof.Chatchai U-thaiwasin               Asst.Prof.Prapaparn Khluabwannarat                   Auttarat Nawikavatan     


        
           ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ เรืองฤทธิ์
  Acting Sub Lt.Kittiphumi Rueangrit
        (เลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)